Privacybeleid

Privacybeleid kirro

Uw privacy is belangrijk voor kirro ofwel ("kirro" of "wij"). In deze beleidslijn willen wij u informeren over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en uw rechten. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die aan u als particulier kunnen zijn gekoppeld, bijvoorbeeld naam en contactinformatie. 

Kortweg zijn dit de redenen waarom wij uw gegevens verwerken: 

 • Voor zover nodig voor de afhandeling van uw bestelling en het leveren van uw bestelling.
 • Om u aanbiedingen en inspiratie aan te bieden, zowel via nieuwsbrieven als door gerichte marketing in sociale media en andere media, zowel online als offline.
 • Om met u te communiceren en uw vragen te beantwoorden.
 • Om u te vragen naar uw ervaring met kirro.
 • Om u te herinneren aan een achtergelaten winkelwagentje en onze posterwandfunctie te kunnen bieden.
 • Om een klantaccount aan te maken en te onderhouden (incl. eigenschappen als Favorieten).
 • Om te voldoen aan de dwingende wetgeving (bijv. consumenten- en boekhoudrecht).

U hebt verscheidene rechten volgens de wet op de gegevensbescherming. U hebt bijvoorbeeld altijd het recht om te bezwaar maken tegen marketing. U kunt er ook lezen over de wijze waarop u invloed kunt uitoefenen op hoe wij uw persoonsgegevens verwerken - en de rechten die u hebt.

Wilt u meer weten? Lees dan onze gedetailleerde toelichting hieronder. Hieronder kunt u meer lezen over hoe, waarom en hoelang wij uw persoonsgegevens verwerken.

Wie is er verantwoordelijk voor het verwerken van mijn persoonsgegevens?

kirro, met het Nederlandse KVK-nummer: 68305591, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat ook sommige van onze betalings- en logistieke dienstverleners persoonlijke gegevens verwerken, die bij aankoop via onze site of IT-systeem zijn verzameld, en onafhankelijk verantwoordelijk zijn voor de verwerking daarvan.

Wilt u contact met ons over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op via info@kirro.nl of bel ons op +31(020) - 45 36 029 Ons postadres is Van Heuven Goedhartplein 166, 3527DS te Utrecht in Nederland. 

Van wie of waar verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken die persoonsgegevens die u met ons hebt willen delen.

Wie kan toegang krijgen tot uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk verwerkt door kirro. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen. In sommige gevallen delen wij uw persoonsgegevens om op een goede en efficiënte manier aan onze verplichtingen te kunnen voldoen.

 • Om te garanderen dat u ons betaalt, zal (zullen) onze betalingsprovider(s) toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.
  ­
 • Om ervoor te zorgen dat we je producten bij je thuis of op een pakketpunt kunnen afleveren, en om eventuele retouren af te handelen, delen we jouw persoonlijke gegevens met onze logistieke dienstverleners.
  ­
 • Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt door ons bij kirro.
  ­
 • Om uw beoordelingen op onze website te publiceren, delen wij uw persoonsgegevens met de leverancier die de technische oplossing biedt voor het publiceren van dergelijke beoordelingen.
  ­
 • Als een vriend u naar ons heeft doorverwezen, delen we een hashtag (tekst-id) van uw e-mailadres met een leverancier die ons heeft geholpen om vriendverwijzingen mogelijk te maken. Het doel is om te weten of we de leverancier van de dienst al dan niet moeten betalen voor het doorverwijzen van een nieuwe klant. Het is niet mogelijk voor de leverancier van de dienst om de tekst-id om te zetten om zo toegang te krijgen tot uw eigenlijke e-mailadres.
  ­
 • Om relevante producten te marketen en onze website zo relevant mogelijk te maken, delen wij uw persoonsgegevens met degenen die ons een dienst aanbieden om ons met de marketing te helpen, waaronder bijvoorbeeld Google en Facebook.
  ­
 • Wij zullen uw persoonsgegevens delen met IT-leveranciers die als processors de persoonsgegevens namens ons verwerken om ons met IT-diensten te assisteren.
 • Om je persoonlijke poster te kunnen drukken en verzenden, moeten wij je persoonsgegevens en eventuele informatie die op de poster gedrukt moet worden, delen met onze printservice.

Als u meer gedetailleerde informatie wilt over met wie wij uw persoonsgegevens delen, neemt u dan gerust contact met ons op.

 

Dragen wij uw persoonsgegevens over tot buiten de EU/EER?

Kirro verwerkt uw persoonsgegevens in het algemeen binnen de EU/EER, maar in incidentele gevallen gebruiken wij leveranciers uit landen buiten de EU/EER. Bij overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EU/EER zorgt kirro voor een adequaat beschermingsniveau.

Kirro kan wellicht persoonsgegevens overdragen aan de VS en onze leverancier die een service biedt voor het verzenden van nieuwsbrieven en onze leveranciers die diensten bieden voor de marketing van relevante producten en het zo relevant mogelijk maken van onze website.

We willen je ervan bewust maken dat, hoewel we de beste serviceproviders kiezen die we kunnen vinden, en we ervoor zorgen dat deze leveranciers relevante overeenkomsten met de Europese Unie hebben ondertekend, de gegevens die naar de VS worden overgebracht door de Amerikaanse autoriteiten kunnen worden verwerkt voor controle- en monitoringdoeleinden zonder dat er effectieve rechtsmiddelen beschikbaar zijn. We volgen de ontwikkelingen van nieuwe overeenkomsten tussen de Europese Unie en de relevante partijen op de voet en zullen zo snel mogelijk updates uitvoeren op basis van de resultaten wanneer er nieuwe normen van kracht zijn.

Als u vragen hebt over hoe wij uw persoonsgegevens delen of als u meer informatie wilt over de door ons gehanteerde passende veiligheidsmaatregelen, neemt u dan contact met ons op.

Hoe kunt u invloed uitoefenen op de wijze waarop wij uw persoonsgegevens werken? 

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming hebt u diverse rechten om invloed te kunnen uitoefenen op de verwerking van uw persoonsgegevens. Lees hieronder meer.

Recht om toestemming te herroepen en bezwaar te maken tegen verwerking

U hebt het recht om, geheel of gedeeltelijk, een verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens te herroepen. Uw herroeping geldt vanaf het moment van herroeping.

U hebt het recht bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt altijd het recht om bezwaar te maken tegen onze marketingactiviteiten, zoals nieuwsbrieven.

In sommige andere gevallen bestaat het recht op bezwaar niet (bijvoorbeeld omdat wij uw persoonsgegevens moeten opslaan). U hebt het recht om bezwaar te maken wanneer de verwerking is gebaseerd op een afweging van legitieme belangen. Lees hieronder meer over wat dat betekent. Als we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen laten zien die zwaarder wegen dan uw belangen en fundamentele rechten of als het doel is het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, hebt u nooit het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Recht op toegang

U hebt het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet verwerken van persoonsgegevens die u betreffen. U kunt toegang krijgen tot de persoonsgegevens en een kopie verkrijgen van de door ons verwerkte persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om alle onnauwkeurige persoonsgegevens met betrekking tot u te corrigeren en ons te vragen onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op wissen ("het recht om te worden vergeten" en beperking van de verwerking

Uw recht om bezwaar te maken is toepasbaar wanneer de verwerking is gebaseerd op een balans in belangenafweging. Lees meer over wat dit betekent in de tabellen hieronder. Onder bepaalde omstandigheden hebt u het recht om het wissen van uw persoonsgegevens te verlangen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt, of wanneer u uw toestemming herroept waarop de verwerking is gebaseerd en waar er geen andere rechtsgrond voor voortzetting van de verwerking bestaat.

U hebt ook het recht om te verlangen dat Kirro de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist of wanneer de verwerking onwettig is en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in plaats daarvan een beperkt gebruik verlangt.

Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.
U kunt dit in het bijzonder doen in de EU/EER-lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, werkplek of van een vermeende inbreuk op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. In Nederland is de toezichthoudende autoriteit de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit recht laat onverlet elke andere administratieve voorziening of elk ander rechtsmiddel.
 

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens die wij over u hebben, over te dragen aan een ander bedrijf (gegevensportabiliteit).
Dit recht is van toepassing op persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar en interoperabel formaat, indien:

 • De verwerking is gebaseerd op toestemming of een overeenkomst; en
 • De verwerking plaatsvindt met geautomatiseerde middelen.

Bij de uitoefening van uw recht op gegevensportabiliteit hebt u het recht om persoonsgegevens rechtstreeks van Kirro naar een andere controller te laten verzenden, indien dit technisch haalbaar is.

Hoe en waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Ons doel is om zo transparant mogelijk te zijn over hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verwerken. In de tabel kunt u meer gedetailleerde informatie lezen over de reden waarom wij uw persoonsgegevens verwerken (de doeleinden van de verwerking), welke persoonsgegevens wij verwerken, onze rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens en hoelang wij uw persoonsgegevens voor elk afzonderlijk doel verwerken.

We verwerken persoonsgegevens waarvan u heeft gekozen die met ons te delen.